Gạo sén cù Tú Lệ – Yên Bái

Gạo sén cù Tú Lệ – Yên Bái


Project Description

Gạo được tuyển chọn từ những mảnh ruộng chất lượng nhất, thông qua nhiều lần kiểm nghiệm, dùng thử rồi mới đưa ra thị trường